• Beach Road
  • Officers club - Panduragna puram
  • BK Towers - Akkaya palem
  • Amrutha parcels - Dondaparty
  • Birla junction
  • Waves - Gajuvaka
  • Digital express - Gajuvaka
  • Adusha towers - Sankara matam
  • Sri Sairam Hot and Cool point - HB colony.